U Neumu održano 15. Savjetovanje BH K/O CIGRE

U organizaciji Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE u Neumu je od 17. do 20. oktobra 2021. godine održano  15. savjetovanje koje je okupilo oko 300 stručnjaka, naučnika i poslovnih ljudi iz zemlje i svijeta koji su raspravljali o izazovima elektroenergetskog sektora: proizvodnji, skladištenju i korištenju električne energije iz obnovljivih izvora, kao i pozicioniranju Bosne i Hercegovine na svjetskom tržištu.

Na 15. savjetovanju prezentirano je preko 150 stručnih i naučnih radova, koje potpisuje preko 350 autora i koautora iz zemlje i svijeta, koji su bili predmetom diskusija i rasprava na sjednicama šesnaest studijskih komiteta/odbora. Pored referata koji su razmatrani u studijskim komitetima, posebnu važnost imali su i uvodni referati na teme „Energetika i klimatske promjene“, „Uloga i značaj zelenog vodonika u energetskoj tranziciji“, „Izazovi izgradnje proizvodnih elektroenergetskih objekata u uslovima pandemije (COVID 19) – Primjer Vjetroelektrane Podveležje“, i „Plaćanje emisije CO2 – Ključni uticaji i trendovi“.

U sklopu 15. savjetovanja organiziran je i okrugli stol na temu „Perspektive integracije obnovljivih izvora električne energije u EES BiH sa aspekta učešća na tržištu električne energije i pružanja sistemskih usluga“ na kojem su putem prezentacija predstavnika Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini i JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo, ali i diskusijom učesnika, prikazane prednosti i mane priključenja obnovljivih izvora energije na elektroenergetski sistem, te su pojašnjeni osnovni mehanizmi tržišnog okruženja i balansiranja na prenosnoj mreži BiH.

Učesnici 15. savjetovanja zajedničkog su stava da se bosanskohercegovački akteri u elektroenergetici moraju mnogo odgovornije zalagati za konkretne korake kako bi se ubrzala dekarbonizacija energetskog sektora, te time ispunile i preuzete obaveze iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice, Pariškog sporazuma i Sofijske deklaracije.

Svoj doprinos u radu 15. savjetovanja BH K/O CIGRE dali su i predstavnici Operatora za OIEiEK kroz učešća na studijskim komitetima, okruglim stolovima, kao i na Skupštini BH K/O CIGRE.