Tekuće javne nabavke

Zakonom o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) uređuje se sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, utvrđuju pravila za postupke javnih nabavki, i to na način da se definiraju prava, dužnosti, odgovornosti i pravna zaštita učesnika u postupku javne nabavke, te nadležnosti Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovini i Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine.

Pravilnikom o javnim nabavkama Operatora za OIEiEK uređuju se uslovi za početak postupka javne nabavake, procedura za donošenja plana javnih nabavki, procedure postupka vođenja javnih nabavki, ovlaštenja i odgovornosti u postupcima javnih nabavki roba, usluga ili radova, uspostavljanje komisije za javne nabavke, sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini.

Tekuće JN Operatora za OIEiEK

JAVNA  NABAVKA USLUGA FIZIČKE I TEHNIČKE ZAŠTITE OPERATORA ZA OIEIEK – JAVNI POZIV 

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga fizičke i tehničke zaštite Operatora za OIEiEK.

Obavještenje o javnoj nabavci – Fizičke i tehničke zaštite

Tendersku dokumentaciju preuzeti na Portalu Javnih Nabavki.

Objavljeno 01.06.2023.

 

JAVNA NABAVKA REVIZIJA KONAČNIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA OPERATORA ZA OIEIEK ZA 2018., 2019., 2020., 2021. I 2022. GODINU – JAVNI POZIV – OKONČAN

Obavještenje o javnoj nabavci. 

Sažetak obavještenja o javnoj nabavci.

Tendersku dokumentaciju preuzeti na Portalu Javnih Nabavki.

Odluka o obustavi postupka javne nabavke usluga Revizije konačnih finansijskih izvještaja Operatora za OIEiEK za 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu

Obavještenje o dodjeli ugovora – revizija finansijskih izvještaja za 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu

Objavljeno 13.02.2023.

 

JAVNA NABAVKA  ZA PRUŽANJE PRAVNIH USLUGA ZA OPERATORA ZA OIEiEK – JAVNI POZIV

Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga pravnog zastupanja i savjetovanja od strane advokata u postupcima pred sudovima ili organima uprave u Bosni i Hercegovini ili drugoj zemlji ili pred međunarodnim sudovima ili institucijama.

Objavljeno 08.02.2023.

 

JAVNA NABAVKA PRUŽANJE USLUGA SISTEMATSKOG PREGLEDA ZA 12 (DVANAEST) ZAPOSLENIKA OPERATORA ZA OIEiEK – OKONČAN

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke.

Objavljeno 26.01.2023.

 

JAVNA NABAVKA NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA OPERATORA ZA OIEiEK – JAVNI POZIV

Obavještenje o nabavci goriva za službena vozila Operatora za OIEiEK

Tendersku dokumentaciju preuzeti na Portalu Javnih Nabavki

Objavljeno 26.01.2023.

 

JAVNA NABAVKA USLUGA OSIGURANJA RADNIKA – OKONČAN

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke.

 

Objavljeno 19.10.2022.

 

JAVNA NABAVKA TONERA ZA ŠTAMPAČE OPERATORA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I EFIKASNU KOGENERACIJU –  OKONČAN

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke.

Objavljeno 19.10.2022.

 

JAVNA NABAVKA REVIZIJA KONAČNIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA OPERATORA ZA OIEIEK ZA 2018., 2019., 2020. I 2021. GODINU – PONOVLJENI POSTUPAK – PONIŠTEN

Obavještenje o javnoj nabavci Revizija konačnih finansijskih izvještaja Operatora za OIEiEK za 2018., 2019., 2020. i 2021. godinu.

Tenderska dokumentacija javne nabavke

Prilozi tenderske dokumentacije

Odluka o obustavi postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Rješenje ureda za razmatranje žalbi

Obavještenje o poništenju javne nabavke

Objavljeno 27.09.2022.

 

JAVNA NABAVKA PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA ZA POTREBE OPERATORA ZA OIEiEK – JAVNI POZIV – OKONČAN

Obavještenje o javnoj nabavci putničkog motornog vozila za potrebe Operatora za OIEiEK

Tenderska dokumentacija javne nabavke

Prilozi tenderske dokumentacije

Obavještenje o dodjeli ugovora

Objavljeno 27.09.2022.

 

JAVNA NABAVKA USLUGA OGLAŠAVANJA OPERATORA ZA OIEiEK  – OKONČAN

Obavještenje o javnoj nabavci usluga Oglašavanja Operatora za OIEiEK

Tenderska dokumentacija javne nabavke

Prilozi tenderske dokumentacije

Odluka o prihvatanju ponude o nabavci usluga

Obavještenje o dodjelči okvirnog sporazuma

Objavljeno 26.09.2022.

 

JAVNA NABAVKA RAČUNOVODSTVENO-FINANSIJSKIH USLUGA ZA PERIOD 2022. – 2024. GODINE (24 MJESECA) – JAVNI POZIV – OKONČAN

Obavještenje o javnoj nabavci računovodstveno-financijskih usluga za period 2022.-2024. godine.

Tenderska dokmentacija.

Sažetak obavještenja JN

Prilozi

Odluka o obustavi JN

Rješenje ureda za razmatranje žalbi

Odluka o prihvatanju ponude o nabavci usluga

Obavještenje o dodjeli ugovora

Objavljeno 15.09.2022.

 

JAVNA NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA HIGIJENE POSLOVNIH PROSTORIJA OPERATORA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I EFIKASNU KOGENERACIJU ZA
PERIOD 2022. – 2024. GODINE (24 MJESECA) – JAVNI POZIV – OKONČAN

Obavještenje o javnoj nabavci – usluge održavanja higijene.

Tenderska dokumentacija.

Obavještenje o dodjeli ugovora

Objavljeno 17.08.2022.

 

JAVNA NABAVKA USLUGA OGLAŠAVANJA  – OKONČAN

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke.

Objavljeno 16.08.2022.

 

JAVNA NABAVKA USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA OPERATORA ZA OIEIEK ZA 2018., 2019., 2020. I 2021. GODINU – JAVNI POZIV – OBUSTAVLJEN

Obavještenje o javnoj nabavci revizije finansijskih izvještaja Operatora za OIEiEK za 2018., 2019., 2020. i 2021. godinu

Tenderska dokmentacija.

Obavještenje o poništenju postupka JN – Revizija finansijskih izvještaja

Objavljeno 06.07.2022.

 

JAVNA NABAVKA RAČUNOVODSTVENO-FINANSIJSKIH USLUGA ZA PERIOD 2022. – 2024. GODINE (24 MJESECA) – PONOVLJENI POSTUPAK – OBUSTAVLJEN

Obavještenje o javnoj nabavci računovodstveno-financijskih usluga za period 2022.-2024. godine.

Tenderska dokmentacija.

Odluka o obustavi postupka javne nabavke.

Obavještenje o poništenju javne nabavke.

Objavljeno 04.07.2022.

 

JAVNA NABAVKA USLUGA ZASTUPANJA I PRAVNE POMOĆI U SUDSKIM POSTUPCIMA OPERATORA ZA OIEIEK – JAVNI POZIV

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga zastupanja i pravne pomoći u sudskim postupcima.

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga zastpanja i pravne pomoći u sudskim postupcima.

Prilozi tenderske dokumentacije.

Objavljeno 29.06.2022.

 

JAVNA  NABAVKA USLUGA FIZIČKE I TEHNIČKE ZAŠTITE OPERATORA ZA OIEIEK – JAVNI POZIV – OKONČAN

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga fizičke i tehničke zaštite Operatora za OIEiEK.

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga fizičke i tehničke zaštite Operatora za OIEiEK.

Prilozi tenderske dokumentacije.

Ugovor usluga fizičke i tehničke zaštite Operatora za OIEiEK.

Objavljeno 20.06.2022.

 

JAVNA NABAVKA RAČUNOVODSTVENO – FINANSIJSKIH USLUGA ZA PERIOD 2022.-2024. GODINE OPERATORA ZA OIEIEK- OKONČAN

Sažetak obavještenja o javnoj nabavci.

Obavještenje o nabavci – Nabavka računovodstveno-finansijskih usluga za period 2022.-2024. godine.

Tenderska dokumentacija za nabavku sluga – Nabavka računovodstveno-finansijskih usluga za period 2022.-2024. godine.

Obaviještenje o poništenju javne nabavke.

Objavljeno 14.03.2022.

 

JAVNA NABAVKA USLUGA PRAĆENJA I PREZENTACIJE AKTIVNOSTI OPERATORA ZA OIEIEK- DIREKTNI SPORAZUM  – OKONČAN

Odluku o javnoj nabavci usluga praćenja i prezentacije aktivnosti Operatora za OIEiEK.

Ugovor o javnoj nabavci usluga praćenja i prezentacije aktivnosti Operatora za OIEiEK. 

Objavljeno 10.11.2021.

 

JAVNA NABAVKA USLUGA IZRADE WEB STRANICE OPERATORA ZA OIEIEK- DIREKTNI SPORAZUM  – OKONČAN

Odluka o javnoj nabavci usluga izrade web stranice Operatora za OIEiEK.

Ugovor o javnoj nabavci usluga izrade web stranice Operatora za OIEiEK. 

Objavljeno 10.11.2021.

 

JAVNA NABAVKA PRUŽANJA RAČUNOVODSTVENIH I FINANCIJSKIH USLUGA- DIREKTNI SPORAZUM  – OKONČAN

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Ugovor o pružanju računovodstvenih i financijskih usluga.

Objavljeno 03.11.2021.

 

JAVNA LICITACIJA ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA – OKONČAN

Javna licitacija za prodaju motornog vozila prikupljanjem pismenih ponuda. 

 Hyundai Tucson – Javna licitacija za prodaju automobila F Obrazac. 

Zapisnik o otvaranju ponuda. 

Izvještaj o radu komisije. 

Odluka o prihvatanju ponude. 

 

Objavljeno 26.10.2021.

 

JAVNA NABAVKA USLUGA OBAVEZNOG I POTPUNO KASKO OSIGURANJA – JAVNI POZIV  – OKONČAN

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Objavljeno 20.09.2021.

 

 

JAVNA NABAVKA ZA PRUŽANJE PRAVNIH SLUGA – JAVNI POZIV  – OKONČAN

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje pravnih usluga. 

Nacrt ugovora o zastupanju i nagradi.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Ugovor o zastupanju. 

Objavljeno 15.07.2021.

 

 

JAVNA NABAVKA REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA OPERATORA ZA OIEIEK – JAVNI POZIV – OKONČAN

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga Revizije financijskih izvještaja Operatora za OIEiEK za 2018., 2019., i 2020. godinu.

Tenderska dokumentacija konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga  Revizije financijskih izvještaja Operatora za OIEiEK za 2018., 2019., i 2020. godinu.

Obavještenje o nabavci.

Izvještaj o poništenju postupka javne nabavke usluga Revizije financijskih izvještaja Operatora za OIEiEK.

Objavljeno 03.02.2021.

 

JAVNA NABAVKA PRUŽANJE USLUGE PRAVNE ANALIZE  O ZAKUPU POSLOVNIH
PROSTORA – JAVNI POZIV – OKONČAN

Ugovor o pružanju usluge pravne analize ugovora o zakupu poslovnih prostora.

Objavljeno 01.02.2021.

 

JAVNA NABAVKA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – JAVNI POZIV

Poziv za dostavljanje ponuda.

Financijska ponuda za zakup poslovnog prostora.

Objavljeno 19.01.2021.