Radna posjeta HROTE-u

PREDSTAVNICI OPERATORA ZA OIEIEK U RADNOJ POSJETI HRVATSKOM OPERATORU TRŽIŠTA ENERGIJE D.O.O. – HROTE

Predstavnici Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) boravili su 27. i 28. septembra u Zagrebu (Republika Hrvatska) u radnoj posjeti Hrvatskom operatoru tržišta energije d.o.o. (HROTE). Ova radna posjeta organizirana je s ciljem razmjene iskustava u oblasti obnovljivih izvora energije.

Tom prilikom razgovarano je o modelima podsticanja proizvodnje električne energije iz OIEiEK tržišnom premijom, zatim o sistemu garancija porijekla električne energije, kao i o balansiranju električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Govoreći o modelima podsticanja proizvodnje električne energije iz OIEiEK razmijenjane su iskustva o regulatornom okviru Republike Hrvatske i Federacije BiH, naglašavajući izmjene regulatornog okvira koji očekuju Federaciju BiH. Također, detaljno su razmatrane državne potpore za sistem poticanja proizvodnje električne energije iz OIE u Republici Hrvatskoj, kao i provedba modela podsticanja tržišnom premijom, i modela podsticanja tržišnom garantovanom otkupnom cijenom, a koji Federaciji BiH tek predstoje primjenom novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Tokom ove radne posjete razmijenjena su iskustva o uspostavi sistema izdavanja garancija porijekla električne energije iz OIEiEK, te iskustvima HROTE-a u javnim dražbama za garancije porijekla.

Poseban naglasak ove radne posjete dat je i na pitanje uspostave Eko bilančne grupe i njenog djelovanja na tržištu električne energije. Tom prilikom predstavnicima Operatora za OIEiEK prenesena su iskustva HROTE-a u planiranju i prognoziranju proizvodnje Eko bilančne grupe, kao i iskustva o korištenju softwerskih alata za prognoziranje proizvodnje Eko bilančne grupe.

Prenesena iskustva Republike Hrvatske u provedbi navedenih modela podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije zasigurno će doprinijeti efikasnom i pravednom kreiranju podzakonskih akata koji proističu iz novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Učesnici sastanka zajedničkog su stava da je ova razmjena iskustava samo početak buduće saradnje između HROTE-a i Operatora za OIEiEK, a koja će doprinijeti stvaranju što stabilnijeg tržišta električne energije iz OIEiEK u Federaciji Bosne i Hercegovine/Bosne i Hercegovine.