Projekti u fazi izgradnje

Registar projekata

Projekti u fazi izgradnje

Zahtjev za upis u Registar projekata u izgradnji podnosi se na obrascu RP-2, uz prilaganje sljedećih dokumenata:

  • pravosnažna urbanistička saglasnost ili lokacijska informacija, izdata od nadležnog federalnog ili kantonalnog ili općinskog organa uprave;
  • pravosnažno odobrenje za građenje/građevinska dozvola, izdata od nadležnog federalnog ili kantonalnog ili općinskog organa uprave i
  • energetska dozvola

U skladu sa Odlukom Operatora za OIEiEK o jednokratnim administrativnim naknadama za obradu zahtjeva broj: 01-1688/21 od 10.09.2021. godine, potrebno je da podnosilac zahtjeva uplati administrativnu naknadu za obradu zahtjeva za upis projekta u Registar projekata OIEiEK u fazi izgradnje, u iznosu od 100,00 KM.

Podnosilac zahtjeva obavezan je, uz obrazac zahtjeva i prateću dokumentaciju, dostaviti i uplatnicu/potvrdu o izvršenom plaćanju, iz koje se vidi da je izvršena uplata odgovarajuće jednokratne administrativne naknade.

Jednokratna administrativna naknada uplaćuje se na račun Operatora za OIEiEK broj: 1020010000018792, kod „Union banka“ d.d. Sarajevo, Filijala Mostar.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.