Projekti u fazi ispitivanja

Registar projekata

Projekti u fazi ispitivanja

Zahtjev za upis projekta u Registar projekata OIEiEK u fazi ispitivanja podnosi se, na obrascu RP-1, uz prilaganje pravosnažnog odobrenja nadležnog organa za prostorno planiranje i građenje, izdatog od nadležnog federalnog ili kantonalnog ili općinskog organa uprave, prije početka ispitivanja.

U slučaju kada se ne vrši ispitivanje potencijala, zahtjev po obrascu RP-1 se ne podnosi.

U skladu sa Odlukom Operatora za OIEiEK o jednokratnim administrativnim naknadama za obradu zahtjeva broj: 01-1688/21 od 10.09.2021. godine, potrebno je da podnosilac zahtjeva uplati administrativnu naknadu za obradu zahtjeva za upis projekta u Registar projekata OIEiEK u fazi ispitivanja, u iznosu od 100,00 KM.

Podnosilac zahtjeva obavezan je, uz obrazac zahtjeva i prateću dokumentaciju, dostaviti i uplatnicu/potvrdu o izvršenom plaćanju, iz koje se vidi da je izvršena uplata odgovarajuće jednokratne administrativne naknade.

Jednokratna administrativna naknada uplaćuje se na račun Operatora za OIEiEK broj: 1020010000018792, kod „Union banka“ d.d. Sarajevo, Filijala Mostar.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.