OIE

Privilegovani proizvođač

Privilegovani proizvođač

Privilegovani proizvođač električne energije, u smislu Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (”Službene novine Federacije BiH”, br. 70/13 i 5/14) je kvalifikovani proizvođač koji ima pravo da se od njega po garantovanim cijenama otkupe ukupne količine proizvedene električne energije tokom unaprijed utvrđenog perioda.

Status privilegovanog proizvođača može dobiti imalac Dozvole za rad – licence za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, kojem je, u skladu sa članom 20. stav (2) Zakona, utvrđen status kvalifikovanog proizvođača.

Kvalifikovani proizvođač koji je, rješenjem Operatora za OIEiEK, stekao status privilegovanog proizvođača, ima pravo da sa Operatorom za OIEiEK zaključi ugovor o otkupu ukupnog iznosa ili dijela proizvedene električne energije u postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Ugovor o otkupu električne energije proizvedene iz postrojenja OIEiEK znači ugovor potpisan između Operatora za OIEiEK i privilegovanog proizvođača.

Zahtjev za dobijanje statusa privilegovanog proizvođača, kvalifikovani proizvođač podnosi Operatoru za OIEiEK na obrascu OZSSSPP 2 uz odgovarajuće dokaze u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu datu oblast, i to kako slijedi:

 • Izvod iz sudskog registra nadležnog suda, izvod odnosno potvrdu o upisu u drugi odgovarajući registar izdatu od nadležne institucije
 • Registarski i porezni broj podnosioca zahtjeva
 • Izjavu podnosioca zahtjeva o strukturi izvora finansiranja koja je usklađena sa studijom izvodljivosti ili Potvrda poslovne/komercijalne banke ili kreditne institucije o solventnosti podnosioca zahtjeva i mogućnosti da vlastitim sredstvima finasira izgradnju proizvodnog postrojenja i/ili da ima pristup i mogućnost da obezbijedi kreditna finansijska sredstva za izgradnju proizvodnog postrojenja,
 • Izjavu podnosioca zahtjeva o svim otvorenim transakcijskim računima kod komercijalnih banaka i bankarska potvrda njihovog statusa
 • Glavni projekt ili dio tehničke dokumentacije iz Glavnog projekta iz rješenja o odobrenju građenja, a koja sadrži tehničke podatke, tehnička rješenja i ekonomsko – finansijsku analizu projekta, uključujući i vrijednost investicije
 • Energetsku dozvolu koju izdaje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
 • Upotrebnu dozvolu
 • Dozvolu za rad-licence za obavljanje delatnosti proizvodnje električne energije;
 • Akt/ugovor o priključenju na prijenosni odnosno distributivni sistem, sa potvrdom nadležnog operatora da je mjerno mjesto postrojenja koje je predmet zahteva izvedeno u skladu sa važećim propisima i pravilima koji regulišu ovu oblast,
 • Ugovor o prodaji toplotne energije, odnosno potvrdu podnosioca zahtjeva da se proizvedena toplotna energija koristi za vlastite potrebe, ukoliko se zahtev odnosi na kogeneracijsko postrojenje
 • Dio Glavnog projekta u kojoj je proračunat stepen korisnosti postrojenja ukoliko se radi o kogeneracijskom postrojenju
 • Podatke o licu/licima odgovornom za rad elektrane (ime, funkcija, telefon, faks, e-mail)

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

U skladu sa Odlukom Operatora za OIEiEK o jednokratnim administrativnim naknadama za obradu zahtjeva broj: 01-1688/21 od 10.09.2021. godine, potrebno je da podnosilac zahtjeva uplati administrativnu naknadu za obradu zahtjeva zasticanje statusa privilegovanog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije. Iznos administrativne naknade ovisi od instalisane snage postrojenja.

Podnosilac zahtjeva obavezan je, uz obrazac zahtjeva i prateću dokumentaciju, dostaviti i uplatnicu/potvrdu o izvršenom plaćanju, iz koje se vidi da je izvršena uplata odgovarajuće jednokratne administrativne naknade.

Jednokratna administrativna naknada uplaćuje se na račun Operatora za OIEiEK broj: 1020010000018792, kod „Union banka“ d.d. Sarajevo, Filijala Mostar.

Napomena: Prije sticanja statusa privilegovnog proizvođača, proizvođač je dužan izvršiti upis postrojenja u Registar izgrađenih projekata.