Pravo na povrat uplaćene jednokratne administrativne naknade za obradu zahtjeva

Upravni odbor Operatora za OIEiEK je, na prijedlog v.d. direktora, na drugoj sjednici, održanoj 10.09.2021. godine, donio Odluku  o pravu na povrat uplaćene jednokratne administrativne naknade za obradu zahtjeva.

Podnosioci zahtjeva, koji su u 2021. godini podnijeli zahtjev, po kojem je Operator za OIEiEK donio Zaključak, kojim se predmetni zahtjev odbacuje, jer nema uslova za pokretanje upravnog postupka, imaju pravo na povrat uplaćene jednokratne administrativne naknade za obradu zahtjeva.

Povrat uplaćene jednokratne administrativne naknade za obradu zahtjeva podnosiocima zahtjeva vrši se na njihov pismeni zahtje

Odluka o pravu na povrat uplaćene jednokratne administrativne naknade za obradu zahtjeva broj: 01-1689/21 od 10.09.2021. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke broj 01-1689/21 od 10.09.2021. godine