OIE

Potencijalno privilegovani proizvođač

PROIZVOĐAČI ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OIE

Potencijalno privilegovani proizvođač električne energije

Potencijalni privilegovani proizvođač znači investitor koji je dobio status rješenjem Operatora za OIEiEK i koji stiče pravo da sa Operatorom za OIEiEK zaključi predugovor o otkupu električne energije.

Za sticanje statusa potencijalnog privilegovanog proizvođača električne energije potrebno je ishoditi Energetsku dozvolu, ako je to propisano Zakonom o električnoj energiji za traženu vrstu postrojenja i instalisanu snagu.

Pravno ili fizičko lice, odnosno investitor koji je rješenjem Operatora za OIEiEK stekao status potencijalnog privilegovanog proizvođača, ima pravo da sa Operatorom za OIEiEK zaključi predugovor o otkupu ukupnog iznosa ili dijela proizvedene električne energije u postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Predugovor za otkup električne energije proizvedene iz postrojenja OIEiEK znači predugovor potpisan između Operatora za OIEiEK i potencijalnog privilegovanog proizvođača, a koji predstavlja garanciju Investitoru da će, ukoliko postrojenje OIEiEK izgradi u predviđenom roku i u skladu sa propisima, imati pravo na sticanje statusa privilegovanog proizvođača.

Zahtjev za dobijanje statusa potencijalnog privilegovanog proizvođača investitor podnosi Operatoru za OIEiEK na obrascu OZSSPPP 1, uz sljedeće dokaze,  propisane Uredbom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 48/14):

 • Izvod iz sudskog registra nadležnog suda, izvod odnosno potvrdu o upisu u drugi odgovarajući registar izdatu od nadležne institucije
 • Registarski i porezni broj podnosioca zahtjeva
 • Izjavu podnosioca zahtjeva o strukturi izvora finansiranja koja je usklađena sa studijom izvodljivosti ili
 • Potvrda poslovne/komercijalne banke ili kreditne institucije o solventnosti podnosioca zahtjeva i mogućnosti da vlastitim sredstvima finasira izgradnju proizvodnog postrojenja i/ili da ima pristup i mogućnost da obezbijedi kreditna finansijska sredstva za izgradnju proizvodnog postrojenja,
 • Izjavu podnosioca zahtjeva o svim otvorenim transakcijskim računima kod komercijalnih banaka i bankarska potvrda njihovog statusa
 • Glavni projekt ili dio tehničke dokumentacije iz Glavnog projekta iz rješenja o odobrenju građenja, a koja sadrži tehničke podatke, tehnička rješenja i ekonomsko – finansijsku analizu projekta, uključujući i vrijednost investicije
 • Energetsku dozvolu koju izdaje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
 • Pravosnažno odobrenje za građenje/građevinsku dozvolu od nadležnog federalnog ili kantonalnog ili općinskog organa
 • Dokaz o mogućnosti obezbjeđena novčanog depozita ili bankarske garancije u visini do 1% vrednosti investicije
 • Prethodnu elektroenergetsku saglasnost za priključak na distributivnu mrežu, i/ili mišljenje, načelnu saglasnosti ili elaborat tehničkog rješenja i uslove priključenja na prijenosnu mrežu
 • Dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima vezanim za nekretninu na kojoj se namjerava graditi proizvodno postrojenje.

Navedenu dokumentaciju je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

U skladu sa Odlukom o jednokratnim administrativnim naknadama za obradu zahtjeva broj: 01-1688/21 od 10.09.2021. godine, potrebno je da podnosilac zahtjeva uplati administrativnu naknadu za obradu zahtjeva za sticanje statusa potencijalno privilegovanog proizvođača. Iznos jednokratne administativne naknade utvrđen je u zavisnosti od instalisane snage postrojenja.

Podnosilac zahtjeva obavezan je, uz obrazac zahtjeva i prateću dokumentaciju, dostaviti i uplatnicu/potvrdu o izvršenom plaćanju, iz koje se vidi da je izvršena uplata odgovarajuće jednokratne administrativne naknade.

Jednokratna administrativna naknada uplaćuje se na račun Operatora za OIEiEK broj: 1020010000018792, kod „Union banka“ d.d. Sarajevo, Filijala Mostar.

Napomena: Prije sticanja statusa potencijalno privilegovanog proizvođača, investitor je dužan izvršiti upis postrojenja u Registar projekata u fazi izgradnje.