Pečat Operatora za OIEiEK oglašen nevažećim

Dana, 15.12.2020. godine prilikom preuzimanja dužnosti Direktora, u prostorijama Operatora za OIEiEK izvršena je primopredaja pečata između tada razriješenog Direktora i novoimenovanog v.d. direktora Operatora za OIEiEK.

Tom prilikom izvršena je primopredaja velikog pečata promjera 50 mm, dok nije izvršena primopredaja malog pečata Operatora za OIEiEK, koji ima oblik kruga (dimenzija 20 mm) izgleda: ispisan latiničnim slovima u koncentričnom krugu na bosanskom jeziku u prvom koncentričnom krugu sadrži tekst: „Bosna i Hercegovina- FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE“, a u drugom koncentričnom krugu tekst: „OPERATOR ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I EFIKASNU KOGENERACIJU“, ispisan velikim slovima, i u trećem koncentričnom krugu tekst: „MOSTAR“, ispisan velikim slovima.

Postupajući po članu 19. Zakona o pečatima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/94, 21/96 i 46/97) Operator za OIEiEK je u mjesecu januaru 2022. godine pokrenuo aktivnosti na proglašenju pečata (dimenzija 20 mm) nevažećim. S tim u vezi, u oglasnom dijelu „Službenih novina Federacije BiH“, broj: 7/22 od 02.02.2022. godine, pomenuti pečat Operatora za OIEiEK je oglašen nevažećim.

Shodno gore navedenom, Operator za OIEiEK obavještava javnost da se svi akti koji su ovjereni malim pečatom Operatora za OIEiEK (promjer 20 mm), počevši od 15.12.2020. godine, smatraju nepostojećim, odnosno nevažećim.

Oglašavanje pečata Operatora za OIEiEK nevažećim („Službene novine Federacije BiH“, broj:7/22)