OIE

Otkup električne energije po referentnoj cijeni

Otkup električne energije po referentnoj cijeni

Postupak prijema zahtjeva za zaključenje ugovora o otkupu električne energije iz obnovljivih izvora energije po referentnim cijenama vrši se u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 02/98 i 48/99) i Procedurama Operatora za OIEiEK o postupanju po zahtjevima za zaključenje ugovora o otkupu električne energije iz OIE iz postrojenja u probnom radu i ugovora o otkupu električne energije iz OIE po referentnoj cijeni broj: 02-534/14 od 04.11.2014. godine.

Zahtjev za zaključenje ugovora o otkupu električne energije iz obnovljivih izvora energije po referentnim cijenama podnosi se na obrascu ORC, te se isti zaprima u prostorijama Operatora za OIEiEK ličnim podnošenjem ili putem pošte.

Uz obrazac ORC potrebno je dostaviti dokumentaciju propisanu Procedurama o postupanju po zahtjevima za zaključenje ugovora o otkupu električne energije iz OIE iz postrojenja u probnom radu i ugovora o otkupu električne energije iz OIE po referentnoj cijeni broj: 02-534/14 od 04.11.2014. godine, i to kako slijedi:

 • Aktuelni izvod iz sudskog registra nadležnog suda, izvod odnosno potvrdu o upisu u drugi odgovarajući registar izdatu od nadležne institucije.
 • Registarski i porezni broj podnosioca zahtjeva.
 • Izjavu podnosioca zahtjeva o svim otvorenim transakcijskim računima kod komercijalnih banaka i bankarska potvrda njihovog statusa.
 • Glavni projekt ili dio tehničke dokumentacije iz Glavnog projekta iz rješenja o odobrenju građenja, a koja sadrži tehničke podatke, tehnička rješenja i ekonomsko – finansijsku analizu projekta, uključujući i vrijednost investicije.
 • Energetsku dozvolu koju izdaje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.
 • Upotrebnu dozvolu za postrojenje.
 • Dozvolu za rad-licence za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, koja sadrži i dokaz o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača.
 • Akt/ugovor o priključenju na prijenosni odnosno distributivni sistem, sa potvrdom nadležnog operatora da je mjerno mjesto postrojenja koje je predmet zahtjeva izvedeno u skladu sa važećim propisima i pravilima koji regulišu ovu oblast.
 • Elektroenergetska saglasnost.
 • Podatke o licu/licima odgovornom za rad elektrane
 • (ime, funkcija, telefon, fax, e-mail).
 • Potpis podnosioca zahtjeva.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

U skladu sa Odlukom Operatora za OIEiEK o jednokratnim administrativnim naknadama za obradu zahtjeva broj: 01-1688/21 od 10.09.2021. godine, potrebno je da podnosilac zahtjeva uplati administrativnu naknadu za obradu zahtjeva za zaključenje ugovora o otkupu električne energije iz obnovljivih izvora energije po referentnim cijenama. Iznos administrativne naknade ovisi od instalisane snage postrojenja, ai isti je definisan Odlukom o jednokratnim administrativnim naknadama za obradu zahtjeva.

Podnosilac zahtjeva obavezan je, uz obrazac zahtjeva i prateću dokumentaciju, dostaviti i uplatnicu/potvrdu o izvršenom plaćanju, iz koje se vidi da je izvršena uplata odgovarajuće jednokratne administrativne naknade.

Jednokratna administrativna naknada uplaćuje se na račun Operatora za OIEiEK broj: 1020010000018792, kod „Union banka“ d.d. Sarajevo, Filijala Mostar.