Operator za OIEiEK utvrdio Nacrt Pravilnika o aukcijama

 • Uspostava nediskriminirajućeg mehanizma odabira projekata čija će proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije biti podsticana

  Postupajući po obavezama proisteklim iz člana 29. stav (3) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/23), Uprava Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) je imenovala Radnu grupu za izradu Nacrta Pravilnika o aukcijama, u sljedećem sastavu: Hajrudin Bećirović kao predsjedavajući Radne grupe, te kao članovi Radne grupe: Armin Đuliman, Almir Muhamedbegović i Saša Čolić.

  Upravni odbor Operatora za OIEiEK je, na prijedlog Direktora,  na svojoj 2. sjednici, održanoj 30.04.2024. godine, donio Odluku o usvajanju Nacrta Pravilnika o aukcijama sa obavezom provođenja javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o aukcijama.

  Slijedom naprijed navedenog, Operator za OIEiEK obavještava zainteresovana lica da će se javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o aukcijama, održati u sljedećim terminima:

  • 03.06.2024. godine (ponedjeljak) u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u sali Hotela Mostar (Kneza Domagoja b.b., Mostar),
  • 11.06.2024. godine (utorak) u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u sali Radon Plaza Hotela (Džemala Bijedića 185, Sarajevo).

  Odlukom Uprave Operatora za OIEiEK za voditelja javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o aukcijama imenovan je Armin Đuliman.

  Naime, članom 29. stav (3) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/23) propisano je da Operator za OIEiEK donosi „Pravilnik o aukcijama kojim se najmanje propisuju: a) postupci u procesu organizovanja i provođenja FIT aukcija i FIP aukcija, b) rokovi u postupku provođenja aukcija, c) kriteriji u postupku pretkvalifikacije, d) javni poziv pretkvalifikovanim ponuđačima da dostave ponude za aukciju, e) kriteriji i način imenovanja komisije za provođenje aukcija, f) dostava i sadržaj ponuda i bankovnih garancija za ponude, g) način provjere potpunosti i valjanosti ponuda, h) rangiranje ponuda, i) sadržaj odluka, zapisnika i izvještaja iz postupka aukcija, j) način i sadržaj javne objave rezultata i aukcije“.

   Cilj donošenja ovog Pravilnika je uspostava nediskriminirajućeg mehanizma odabira projekata čija će proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije biti podsticana putem FIP i FIT aukcija.

  Saglasnost na ovaj Pravilnik daje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

  Zainteresovana lica tekst Nacrta Pravilnika o aukcijama mogu dobiti u sjedištu Operatora za OIEiEK ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice Operatora za OIEiEK (www.oieiek.ba).

  Pisani komentari mogu se dostaviti na adresu Operatora za OIEiEK, Adema Buća 34, Mostar ili na elektronsku adresu kontakt@oieiek.ba, počevši od dana objavljivanja Nacrta Pravilnika o aukcijama na internet stranici Operatora za OIEiEK, a najkasnije do petka, 14.06.2024. godine.

  Operator za OIEiEK će, također, u razmatranje uzeti pisane i usmene komentare zaprimljenje na javnoj raspravi.

  Nacrt Pravilnika o aukcijama

  I-1 Izjava da postrojenje nije počelo sa komercijalnim radom

  I-2 Izjava o prihvatanju uslova

  Tabela 1 – solar

  Tabela 1 – ostala postrojenja

  Prilog 1 – Javni poziv za FIT

  Obrazac FIT

  Prilog 2 – Javni poziv za FIP

  Obrazac FIP