Održane javne rasprave o nacrtima pravilnika

U organizaciji Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK)  u Mostaru i Sarajevu su održane  javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o aukcijama i Nacrtu Pravilnika o garancijama porijekla.

Cilj donošenja Pravilnika o aukcijama je uspostava nediskriminirajućeg mehanizma odabira projekata čija će proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije biti podsticana putem FIP i FIT aukcija, dok donošenje Pravilnika o garancijama porijekla ima za cilj uspostavljanje sistema za izdavanje, prenos i poništavanje garancija porijekla električne energije.

Predstavnici Operatora za OIEiEK su prezentovali predmetne nacrte pravilnika, te su kroz diskusiju sa učesnicima javnih rasprava dodatno argumentovali stavove Operatora za OIEiEK po pitanju pojedinih odredbi nacrta pravilnika.

U javnim raspravama o predmetnim nacrtima pravilnika učestvovali su predstavnici Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine, Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, međunarodnih organizacija USAID EPA i GIZ, udruženja OIE, te predstavnici proizvođača električne energije iz OIE.

Podsjećamo, zainteresovana lica tekst nacrta pravilnika mogu dobiti u sjedištu Operatora za OIEiEK ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice Operatora za OIEiEK (www.oieiek.ba).

Pisani komentari mogu se dostaviti na adresu na adresu Operatora za OIEiEK, Adema Buća 34, Mostar ili na elektronsku adresu kontakt@oieiek.ba,  najkasnije do petka, 14.06.2024. godine.

Naredne aktivnosti Operatora za OIEiEK

Operator za OIEiEK će  izvršiti analizu svih zaprimljenih komentara (usmenih i pismenih) na predmetne nacrte pravilnika, te utvrditi opravdanost istih. S ciljem osiguranja transparentnog postupka prilikom donošenja prijedloga predmetnih pravilnika, Operator za OIEiEK će putem svoje internet stranice učiniti javno dostupnima zaprimljene komentare na nacrte pravilnika, zapisnike sa održanih javnih rasprava i izvještaje sa javnih rasprava.

Nakon analize zaprimljenih komentara, Operator za OIEiEK utvrđuje Pravilnik o aukcijama, odnosno Pravilnik o garancijama porijekla. Nakon utvrđivanja Pravilnika o garancijama porijekla, isti se objavljuje u „Službenim novinama Federacije BiH“.

U skladu sa članom 29. stav (3) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/23) (Zakon) saglasnost na Pravilnik o aukcijama daje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Nakon ishođenja saglasnosti na isti, Pravilnik o aukcijama se objavljuje u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Za primjenu Pravilnika o aukcijama, neophodno je donošenje podzakonskih akata, a među kojima su Uredba o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje, i Uredbe o tehnološkim kvotama. Na navedene Uredbe proveden je postupak javnih konsultacija od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kao predlagača istih. U skladu sa članom 24. stav (1), odnosno članom 27. (3)  Zakona, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o tehnološkim kvotama, odnosno Uredbu o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje.