Održan okrugli stol na temu: „Proizvodnja električne energije za vlastite potrebe“

U organizaciji Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme – BH K CIGRÉ, u Sarajevu je 14.09.2021. godine održan okrugli stol na temu „Proizvodnja električne energije za vlastite potrebe“ s ciljem analize i predlaganja mogućih rješenja na neke od nepoznanica proizvodnje električne energije za vlastite potrebe, koji je okupio više od stotinu predstavnika nauke, privrede, vlasti,  investitora i stručnjaka iz elektroenergetskog sektora.

Okrugli stol je otvorio predsjednik Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme – BH K CIGRÉ, Edhem Bičakčić istaknuvši, između ostalog,  potrebu donošenja novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije koji bi proizvođačima omogućio proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, uz mogućnost  plasiranja eventualnih viškova električne energije u mrežu.

Svoj doprinos okruglom stolu putem prezentacija dali su predstavnici Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH, JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo, JP Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar, Elektroprivrede Republike Srpske, ASA Energije, EPA USAID-a, kao i Elektrotehničkog fakulteta Tuzla, dok je moderator okruglog stola bio predstavnik Operatora za OIEiEK, Almir Muhamedbegović.

Učesnici okruglog stola zajedničkog su stava da Bosna i Hercegovina treba da uhvati korak kada je u pitanju proizvodnja električne energije za vlastite potrebe u čemu kasni i u odnosu na zemlje u okruženju, odnosno kako prozjumeri (eng. prosumer) moraju biti prepoznati u Zakonu o električnoj energiji i Zakonu o korištenju obnovljivih izvora energije.

Kao rezultat prikazanih stručnih prezentacija i diskusija koje su uslijedile tokom okruglog stola, doneseni su zaključci o neophodnim mjerama za realizaciju koncepta prozjumera i građanske energije u Federaciji BiH. Pomenuti zaključci biti će hitno upućeni Parlamentu Federacije BiH, kao i drugim institucijama u Federaciji BiH.  U cilju što bolje informiranosti građana, zaključci će biti i javno dostupni.

Aktivnosti Federacije BiH na izradi novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije trenutno provodi aktivnosti na izradi novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije kojim će se uvesti novi modeli i šeme kroz koje će se podsticati proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije, a u kontekstu novih evropskih trendova i razvoja novih tehnologija.

Novim Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u Federaciji BiH biti će prepoznat pojam prozjumera, odnosno krajnji kupci električne energije moći će  postati sudionici u proizvodnji električne energije.

Komisiju za izradu novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije čine predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Operatora za OIEiEK, dok tehničku asistenciju na izradi Zakona pruža GIZ u saradnji sa Regulatornom komisijom za energiju u Federaciji BiH.