Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2022. godinu

Vlada Federacije BiH je na hitnoj telefonskoj sjednici, održanoj 10.01.2022.. godine, donijela Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka).

Odlukom je utvrđen ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u 2022. godini  i jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2022. godinu u skladu sa odredbama Uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 48/14), Odlukom o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i Odlukom Regulatorne komisije za energiju u FBiH o referentnoj cijeni električne energije.

Ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u 2022. godini utvrđen je u visini od 25.273.102,00 KM, dok je jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za 2022. godinu utvrđen u visini od 0,0042 KM/kWh, bez PDV-a.

Sredstva prikupljena po osnovu naknade za podsticanje su prihod Operatora za OIEiEK kojima Operator za OIEiEK raspolaže i koristi ih za:

  • isplatu podsticajnog dijela iz garantovane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegovanih proizvođača,
  • pokrivanje/finansiranje troškova rada Operatora za OIEiEK,
  • plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja/balansiranja elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OlEiEK.

Odluka je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 3/22 od 12.01.2022. godine, i stupila je na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2022. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 3/22).