Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2021. godinu

Vlada Federacije BiH je na svojoj 203. hitnoj sjednici, održanoj 04.03.2021. godine, donijela Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka).

Odlukom je utvrđen ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u 2021. godini  i jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2021. godinu u skladu sa odredbama Uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 48/14), Odluke o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 61/20), Odluke Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine o referentnoj cijeni električne energije (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 47/20).

Ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u 2021. godini (NP2021) utvrđen je u visini od 27.178.426,00 KM, dok je jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (JN2021) za 2021. godinu utvrđen u visini od 0,005072 KM/kW.

Sredstva prikupljena po osnovu naknade za podsticanje su prihod Operatora za OIEiEK kojima Operator za OIEiEK raspolaže i koristi ih za:

  • isplatu podsticajnog dijela iz garantovane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegovanih proizvođača,
  • pokrivanje/finansiranje troškova rada Operatora za OIEiEK,
  • plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja/balansiranja elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OlEiEK.

Odluka je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 22/21 od 19.03.2021. godine, i stupila je na snagu 20.03.2021. godine, a primjenjuje se od 01.03.2021. godine.

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2021. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/21).