Odluka o referentnim cijenama

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH – FERK je, na 22. sjednici koja je održana 11.11.2021. godine, donijela Odluku o referentnoj cijeni električne energije, po kojoj referentna cijena iznosi 0,125953 KM/kWh (12,5953 feninga/kWh). Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.03.2022. godine. 

Danom početka primjene nove odluke prestaje primjena liothyronine (t3) Odluke broj 07-02-1-783/20 od 2.7.2020. godine i broj 07- 02-1-783-01/20 od 19.8.2020. godine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 47/20, 60/20).

Uzimajući u obzir član 3. stav (3) Ugovora o otkupu električne energije kojim je propisano da će eventualne promjene referentne cijene, od strane nadležnog organa, biti osnov za zaključenje posebnog Ankesa na Ugovor, Operator za OIEiEK će blagovremeno obavijestiti proizvođače o terminu potpisivanja Aneksa na Ugovore o otkupu električne energije.

Operator za OIEiEK obavještava proizvođače s kojima ima sklopljen Ugovor o otkupu električne energije po referentnim cijenama, da za električnu energiju koja će biti isporučena od 01.03.2022. godine, Operatoru za OIEiEK isti dostavljaju fakturu po novoj referentoj cijeni u skladu sa Odlukom FERK-a, koja iznosi  0,125953 KM/kWh.

Odluka o referentnim cijenama („Službene novine Federacije BiH“ broj: 93/21)