Obavještenje za javnost

Operator za OIEiEK obavještava zainteresovane osobe da će se 13.09.2023. godine (srijeda) u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u sali Hotela Mostar (Kneza Domagoja b.b., Mostar), održati javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje garancija porijekla električne energije.

Članom 12. stav (3) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/13, 5/14) propisano je da će Operator za OIEiEK „pripremiti pravilnik o postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje garancije porijekla, u roku od šest mjeseci od funkcionalne uspostave Operatora za OIEiEK“. Saglasnost na ovaj pravilnik daje Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Pravilnika o postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje garancije porijekla električne energije je obajvljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 101/15.

Ovim izmjenama i dopunama Pravilnika se dodatno uređuje izdavanje, prenos i poništavanje garancija porijekla na teritoriji Federacije BiH, uvođenjem elektronskih naloga koje mogu podnositi proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, kao i snabdjevači električnom energijom, koji se prethodno registruju za dodjelu korisničkog računa u Registru garancija porijekla.

Zainteresovana lica tekst Nacrta Pravilnika mogu dobiti u sjedištu Operatora za OIEiEK ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.oieiek.ba.

Pismeni i usmeni komentari mogu se dati na javnoj raspravi, a Operator za OIEiEK će u razmatranje uzeti i pisane komentare dostavljene na adresu Operatora za OIEiEK, Adema Buća 34, Mostar ili na elektronsku adresu kontakt@oieiek.ba najkasnije do 15.09.2023. godine.