Obavijest za proizvođače

S ciljem pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije sa proizvođačima električne energije s kojima ima sklopljen ugovor o otkupu električne energije, Operator za OIEiEK je kreirao novu e-mail adresu namijenjenu isključivo za dostavu faktura o isporučenoj električnoj energiji.

Naime, članom 7. Ugovora o otkupu električne energije propisano je da će Proizvođač električne energije Operatoru za OIEiEK dostaviti fakturu do 5-og dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec sa stanjem na zadnji dan tog mjeseca na iznos koji Operator za OIEiEK treba da plati Proizvođaču u skladu sa Ugovorom o otkupu električne energije. Uz svaku fakturu Proizvođač je dužan dostaviti i Zapisnik o očitanju mjernog uređaja, potpisan od strane ovlaštenih predstavnika Proizvođača i ODS-a, na osnovu kojeg se vrši obračun isporučene električne energije.

S tim u vezi, Operator za OIEiEK obavještava proizvođače da, za električnu energiju koja će biti proizvedena od 01.01.2022 godine, Operatoru za OIEiEK dostavljaju fakture i Zapisnik o očitanju mjernog uređaja elektronskim putem na novu e-mail adresu: fakture@oieiek.ba, kao i originale istih putem pošte na adresu Operatora za OIEiEK (Adema Buća br. 34, Mostar) uz puno poštivanje obaveza proisteklih iz člana 7. stav (1) Ugovora o otkupu električne energije.

Zahvaljujemo na razumijevanju.