Operator za OIEiEK

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju

Sjedište Operatora za OIEiEK je u Mostaru

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju uspostavljen je Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH”, br. 70/13 i 5/14) s ciljem stvaranja institucionalne strukture za operacionalizaciju sistema podsticaja proizvodnje i otkupa električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Koji je izvor finansiranja Operatora za OIEIEK

Operator za OIEiEK se finansira dijelom iz naknada za podsticanje ostvarenih u skladu sa članom 22. Zakona i iz prihoda koje ostvari po osnovu izdavanja upravnih akata.

Rad i poslovanje Operatora za OIEiEK regulišu i nadziru Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, svako u okviru svojih nadležnosti.

Korištenje obnovljivih izvora energije za budućnost

Pouzdan smo partner svim učesnicima u sistemu podsticanja proizvodnje električne energije

Misija

Misija Operatora za OIEiEK je kontinuirana institucionalna podrška učesnicima u sistemu podsticanja proizvodnje i otkupa električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju na ostvarenju definisanih obavezujućih ciljeva udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj finalnoj postrošnji energije u Federaciji BiH.

Vizija

Operator za OIEiEK se vidi kao pouzdan partner svim učesnicima u sistemu podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, čiji rad definisan strateškim smjernicama Parlamenta i Vlade Federacije BiH je društveno koristan, odgovoran i međunarodno prepoznatljiv u domenu svojih nadležnosti.

Osnivač: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Operator za OIEiEK je upisan u sudski registar Općinskog suda u Mostaru pod brojem MBS: 58-05-0002-14

JIB: 4227816850001
PDV: 227816850001

Union Banka d.d. Sarajevo
Žiro račun: 1020010000018792
Žiro račun: 1020010000020053

ASA Banka d.d. Sarajevo
Žiro račun: 1340011110004056

 

Organi Operatora za OIEiEK

Uprava:
– Edim Memić, Direktor

Upravni odbor:
– Frano Glavaš, predsjednik Upravnog odbora
– Ramiz Kikanović, član Upravnog odbora
– Sadin Pačavar, član Upravnog odbora