Napušteni projekti

Registar projekata

Napušteni projekti

Zahtjev za upis u Registar napuštenih projekata podnosi se, na obrascu RP-4, uz obavezno prilaganje pismene odluke nosioca projekta o napuštanju projekta

U skladu sa Odlukom Operatora za OIEiEK o jednokratnim administrativnim naknadama za obradu zahtjeva broj: 01-1688/21 od 10.09.2021. godine, potrebno je da podnosilac zahtjeva uplati administrativnu naknadu za obradu zahtjeva za upis projekta u Registar napuštenih projekata OIEiEK, u iznosu od 100,00 KM.

Podnosilac zahtjeva obavezan je, uz obrazac zahtjeva i prateću dokumentaciju, dostaviti i uplatnicu/potvrdu o izvršenom plaćanju, iz koje se vidi da je izvršena uplata odgovarajuće jednokratne administrativne naknade.

Jednokratna administrativna naknada uplaćuje se na račun Operatora za OIEiEK broj: 1020010000018792, kod „Union banka“ d.d. Sarajevo, Filijala Mostar.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.