Nadležnosti

Propisane su sljedeće nadležnosti Operatora za OIEiEK

Članom 10. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/13 i 5/14) propisane su sljedeće nadležnosti Operatora za OIEiEK:

 • donosi interna pravila rada i poslovanja Operatora za OIEiEK,
 • prikuplja, obrađuje i vodi evidenciju o ukupnoj električnoj energiji proizvedenoj u postrojenjima kvalifikovanih proizvođača,
 • u skladu sa članom 26. Zakona, na zahtjev privilegovanog proizvođača, zaključuje ugovor o otkupu električne energije po garantovanim otkupnim cijenama i vrši otkup ukupne električne energije proizvedene iz postrojenja privilegovanog proizvođača,
 • u skladu sa članom 20. Zakona, na zahtjev kvalifikovanog proizvođača, zaključuje ugovor o otkupu električne energije po referentnoj cijeni i vrši otkup ukupne električne energije proizvedene iz postrojenja kvalifikovanog proizvođača,
 • u skladu sa članom 26. Zakona, na zahtjev potencijalnog privilegovanog proizvođača, zaključuje predugovor za otkup električne energije po garantovanim otkupnim cijenama,
 • vrši obračun i isplatu finansijskih sredstava za isporučenu električnu energiju privilegovanim proizvođačima koji su zaključili ugovor sa Operatorom za OIEiEK po garantovanim cijenama, odnosno kvalifikovanim proizvođačima po referentnoj cijeni za isporučene količine proizvedene energije,
 • u skladu sa članom 27. stav (2) Zakona zaključuje Ugovor o otkupu električne energije sa mikroproizvođačem, te vrši obračun i isplatu finansijskih sredstava za isporučenu električnu energiju,
 • sa svakim pojedinačnim snabdjevačem iz Federacije Bosne i Hercegovine i kvalifikovanim kupcem koji električnu energiju za vlastite potrebe nabavlja od snabdjevača van teritorije Federacije, sklapa ugovor kojim će se detaljno urediti sva međusobna prava i obaveze, uključujući prikupljanje naknada kao i obavezu snabdjevača i kvalifikovanih kupaca da izda Operatoru za OIEiEK odgovarajuće garancije za osiguranje uplata,
 • izrađuje analize ostvarenih količina električne energije u odnosu na planirane količine električne energije proizvedene iz OIE,
 • vrši fakturisanje i naplatu od snabdjevača za isporučenu električnu energiju proizvedenu iz postrojenja privilegovanih proizvođača, po referentnoj cijeni,
 • prikuplja i obrađuje podatke o ukupnoj finalnoj potrošnji električne energije u Federaciji BiH koje dostavljaju operator mreže, snabdjevači i kvalifikovani kupci iz tačke h) ovog stava, na mjesečnom nivou, radi obračuna naknada,
 • prikuplja naknade za podsticanje od snabdjevača i kvalifikovanih kupaca iz tačke h) ovog stava,
 • sudjeluje u predlaganju pravila o balansiranju elektroenergetskog sistema u saradnji s ovlaštenim institucijama, uključujući i pravila za obračun naknada za debalans, koja su u nadležnosti Nezavisnog Operatora sistema u Bosni i Hercegovini,
 • u ime privilegovanih proizvođača, vrši isplatu sredstava za balansiranje elektroenergetskog sistema nadležnom tijelu,
 • vodi poseban transakcijski račun za obračun i plaćanje električne energije proizvedene iz OIEiEK,
 • provodi propisane aktivnosti vezane za promovisanje OIEiEK,
 • dostavlja polugodišnje i godišnje izvještaje o poslovanju Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Regulatornoj komisiji,
 • vodi Registar garancije porijekla kako je opisano u čl. 11. i 17. Zakona, izdaje, vrši prijenos i poništavanje garancija porijekla električne energije, te energije grijanja i hlađenja,
 • vodi Registar projekata,
 • vodi evidenciju o realizaciji i poštivanju procedura otkupa energije iz OIE,
 • postupa po zahtjevima iz člana 23. Zakona, odnosno rješava:
 • zahtjeve za dobijanje statusa privilegovanog proizvođača električne energije koji kvalificirani proizvođač podnosi Operatoru OIEiEK uz odgovarajuće dokaze u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast,
 • zahtjeve za dobijanje statusa potencijalnog privilegovanog proizvođača koji investitor podnosi Operatoru OIEiEK.
 • javno objavljuje, na svojoj internet stranici, sljedeće informacije:
 • informacije o dinamičkim kvotama za sve vrste postrojenja koja koriste OIEiEK sa ažuriranim pokazateljima popunjenosti kvota za svaki tip postrojenja,
 • ažuriran spisak kvalifikovanih proizvođača/investitora koji su dobili status privilegovanog/potencijalnog privilegovanog proizvođača, navodeći datum podnošenja zahtijeva, tipa postrojenja i instalisane snage postrojenja,
 • ažuriran spisak kvalifikovanih proizvođača/investitora koji su prihvatili da budu na listi čekanja, navodeći datum podnošenja zahtjeva, tip postrojenja i instalisanu snagu postrojenja,
 • obavlja i druge djelatnosti utvrđene Zakonom.