Javni oglas

Na osnovu člana 26. Statuta Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju („Službene novine Federacije BiH“ br. 89/20 i 101/22), člana 4. i 6. Pravilnika o radu Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, broj: 01-363/19 od 13.03.2019. godine i Odluke Direktora o pokretanju postupka popune upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme, broj: 02-134/23 od 07.02.2023. godine, Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme

Naziv radnog mjesta: Stručni saradnik za pravne poslove

Opis poslova i radnih zadataka: obavlja najsloženije poslove Operatora, odgovora za svoj rad direktoru Operatora i rukovodiocu ekonomsko-pravne službe; pruža adekvatnu savjetodavnu podršku u razvoju propisa u okviru poslova iz nadležnosti Operatora; sarađuje na pripremi nacrta akata Operatora; sarađuje na organizaciji aktivnosti za sva zastupanja na svim upravnim i sudskim procesima i po potrebi predstavlja( zastupa) Operatora uz saglasnost direkora; sarađuje na aktivnostima pripreme potrebnih izvještaja, planova i analiza; sarađuje na razvoju odgovarajućih procedura; vVodi pravne postupke iz domena Operatora; u skladu sa članom 27. stav (2) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, zaključuje ugovor o otkupu električne energije sa mikro proizvođačem; sa svakim pojedinačnim snadbjevačem iz Federacije i kvalifikovanim kupcem koji električnu energiju za vlastite potrebe nabavlja od snadbjevača van teritorije Federacije, u saradnji sa ekonomistom sklapa ugovor kojim će se detaljno urediti sva međusobna prava i obaveze, uključujući prikupljanje naknada kao i obavezu snadbjevača i kvalifikovanih kupaca da izda Operatoru za OIEiEK odgovarajuće garancije za osiguranje uplata; priprema prijedloge ugovora o otkupu električne energije po garantovanim otkupnim cijenama od kvalifikovanih i privilegovanih proizvođača; priprema prijedloge predugovora o otkupu električne energije po garantovanim otkupnim cijenama od privilegovanih proizvođača; sarađuje sa ostalim službama u toku pravnih i administrativnih postupaka iz domena Operatora; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i rukovodioca ekonomsko-pravne službe Operatora; razmatra zahtjeve za sticanjem statusa privilegovanog i potencijalno privilegovanog proizvođača i u provedbenom postupku priprema prijedlog pojedinačnih akata Operatora; priprema i vodi evidenciju izdatih zahtijeva, rješenja i drugih akata Operatora; ponaša se u skladu sa etičkim kodeksom i drugim aktima Operatora.

Posebni uslovi: VSS, završen pravni fakultet; najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru, izražene organizacione sposobnosti i mogućnosti odabira prioriteta; fleksibilnost rješavanja organizacionih pitanja i sposobnost da potakne zaposlenike kako bi se prilagodili promjenama ciljeva i vremenskih rokova; sposobnost za rad u multidisciplinarnom timu na ljubazan i strpljiv način, rješavanje problema na kreativn način, prihvatanje organizacionih promjena, novih ideja i načina obavljanja poslova; posjedovanje lične sposobnosti za koordinaciju u cjelokupnom sistemu rada; poznavanje zakonskih i podzakonskih akata u domenu Operatora, poznavanje najboljih praksi iz domena Operatora, poželjan položen pravosudni ispit, aktivno znanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Period trajanja radnog odnosa: do povratka radnika sa trudničkog i porodiljnog odsustva

Mjesto rada: Mostar.

Napomene za kandidate:

 • Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove: da je državljanin Bosne i Hercegovine; da nije osuđivan i pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju; da nije osuđivan za krivična djela koja su nespojiva sa radnim mjestom u Operatoru na koje se prijavio.
 • Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.
 • Izbor kandidata po ovom javnom oglasu vršit će se u skladu sa Pravilnikom o radu Operatora za OIEiEK.
 • Za sprovođenje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formirat će se jedna (1) komisija za izbor.
 • Kandidati čije se prijave ocijene kao prihvatljive će biti pozvani na pismeni i usmeni stručni ispit.

Priprema dokumentacije:

Skreće se pažnja kandidatima da su potrebnu dokumentaciju na oglas dužni dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Potrebni dokumenti:

Kod nadležnog organa ovjerene kopije:

 • univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);
 • dodatka diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;
 • uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
 • uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu (ukoliko je takav ispit položen);
 • potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;
 • uvjerenja/potvrde/certifikata o naprednom nivou znanja engleskog jezika (odgovara nivou C1/C2 zajedničkog evropskog referentnog okvira);
 • dokaza o poznavanju rada na računaru;
 • Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije osuđivan i pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju;
 •   Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije osuđivan za krivična djela koja su nespojiva sa radnim mjestom na koje se prijavio.

Pored navedenih dokumenata kandidati su dužni dostaviti svojeručno potpisanu prijavu na Javni oglas, sa biografijom kandidata.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

 • Izabrani kandidat, kao dokaz o ispunjavanju jednog od općih uslova za postavljenje obavezan je, u roku od 10 dana, donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca).
 • Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova navedenih u ovom Javnom oglasu.

Sva tražena dokumenta dostaviti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave, u zatvorenoj koverti, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Operator za OIEiEK

Adema Buća 34, 88 000 Mostar

Sa naznakom: „Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Ovaj Javni oglas će se objaviti u dva dnevna lista i na internet stranici Operatora za OIEiEK. Javni oglas dostavlja se Službi za zapošljavanje Hercegovačko-neretnavskog kantona, na dan njegove objave.

DIREKTOR

                                                                                                                     Edim Memić

Broj:  02-134-1/23

Mostar,  07.02.2023. godine