Javne nabavke

Zakonom o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22) uređuje se sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, utvrđuju pravila za postupke javnih nabavki, i to na način da se definiraju prava, dužnosti, odgovornosti i pravna zaštita učesnika u postupku javne nabavke, te nadležnosti Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovini i Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine.

Pravilnikom o javnim nabavkama Operatora za OIEiEK uređuju se uslovi za početak postupka javne nabavake, procedura za donošenja plana javnih nabavki, procedure postupka vođenja javnih nabavki, ovlaštenja i odgovornosti u postupcima javnih nabavki roba, usluga ili radova, uspostavljanje komisije za javne nabavke, sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini.