Javna rasprava

Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o metodologiji za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače kao i udio koji će se plaćati sredstvima iz naknada prikupljenih za poticanje

Članom 28. stav (6) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/13, 5/14) propisano je da će Operator za OIEiEK posebnim pravilnikom utvrditi metodologiju za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače kao i udio koji će se plaćati sredstvima iz naknada prikupljenih za poticanje. Saglasnost na ovaj Pravilnik daju Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, svako u okviru svojih nadležnosti.

Postupajući po navedenim zakonskim obavezama, Upravni odbor Operatora za OIEiEK je, na prijedlog v.d. direktora, na svojoj 6. sjednici održanoj 26.11.2021. godine donio Odluku o usvajanju Nacrta Pravilnika o metodologiji za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače kao i udio koji će se plaćati sredstvima iz naknada prikupljenih za poticanje (u daljnjem tekstu: Nacrt Pravilnika), sa obavezom provođenja javne rasprave na predmetni Nacrt Pravilnika.

S tim u vezi, Operator za OIEiEK obavještava zainteresovana lica da će dana, 17.12.2021. godine (petak) s početkom u 10:00 sati, u konferencijskoj Sali Gradske vijećnice Grada Mostara (Hrvatskih branitelja br. 2., Mostar), biti održana javna rasprava o Nacrtu Pravilnika.

Cilj donošenja ovog Pravilnika je:

  1. a) utvrđivanje načina raspodjele troška balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače s kojima Operator za OIEiEK ima potpisan ugovor o otkupu električne energije,
  2. b) utvrđivanje udjela troška balansiranja koji će se plaćati sredstvima prikupljenih iz naknada za poticanje,
  3. c) pravedno sufinansiranje troška balansiranja subjektima iz ovog pravilnika, koji su dužni plaćati troškove balansiranja;
  4. d) povećavanje kvaliteta planiranja proizvodnje iz OIEiEK.

Ovim Pravilnikom uređuje se: metodologija za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače s kojima Operator za OIEiEK ima potpisan ugovor o otkupu električne energije, kao i udio troškova balansiranja koji će se plaćati sredstvima iz prikupljenih naknada za podsticanje.

Zainteresovana lica tekst Nacrta Pravilnika mogu preuzeti sa internet stranice Operatora za OIEiEK (www.oieiek.ba).

Pismeni i usmeni komentari mogu se dati na javnoj raspravi, a Operator za OIEiEK će u razmatranje uzeti i pisane komentare dostavljene na adresu Operatora za OIEiEK, Adema Buća 34, Mostar ili na elektronsku adresu kontakt@oieiek.ba najkasnije do 17.12.2021. godine.

Javna rasprava će biti održana uz obavezno poštivanje Naredbi i Preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.