Garantovane i referentne cijene

Garantovana otkupna cijena znači cijenu koja se plaća privilegovanom proizvođaču električne energije iz OIEiEK za vrijeme trajanja ugovora o otkupu električne energije.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine donosi Odluku o usvajanju izračuna garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u cilju utvrđivanja prijedloga garantovanih otkupnih cijena električne energije od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovini daje saglasnost na Odluku FERK-a, shodno članu 25. stav (3) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Tarifni koeficijenti koji služe za izračun garantovane otkupne cijene Regulatorna komisija za energiju u Federacji BiH usvaja jednom u 18 mjeseci.

Izračun garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, čini prilog odluke FERK-a.

Referentna cijena električne energije znači otkupnu cijenu električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore i kogeneraciju čija se proizvodnja ne potiče i koristi se za utvrđivanje naknada koje se plaćaju za obnovljive izvore, utvrđuje je Regulatorna komisija, a ista je za sve primarne izvore za proizvodnju električne energije iz OIEiEK.

U skladu sa Odlukom Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH o utvrđivanju referentne cijene broj: 07-02-1-1156-1/21, od 11.11.2021. godine, referentna cijena električne energije iznosi 0,125953 KM/kWh (12,5953 feninga/kWh).