Garancije porijekla

Garancija porijekla električne energije znači ispravu kojom se krajnjem korisniku potvrđuje da je dati udio ili količina električne energije proizvedena u postrojenju korištenjem OIEiEK i da odgovara iznosu proizvedene električne energije od 1 MWh.
Operator za OIEiEK garancije porijekla izdaje:
– kvalifikovanim proizvođačima električne energije za električnu energiju ili dio električne energije za koju nije ostvaren niti jedan vid finansijskog podsticaja od strane Operatora za OIEiEK,
– prosumerima iz kategorije ostala potrošnja po zahtjevu,
samo jedanput za određene količine električne energije proizvedene u određenom periodu o čemu Operator za OIEiEK vodi posebnu evidenciju.
Garancije porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije služe kao dokaz proizvođačima električne energije iz OIEiEK da je električna energija koju prodaju na tržištu dobijena iz OIEiEK u smislu Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Fedracije BiH“, broj: 82/23) .
Operator za OIEiEK izdaje garancije porijekla na zahtjev kvalifikovanog proizvođača za električnu energiju koju Operator za OIEiEK ne otkupljuje, u svrhu dokazivanja snabdjevačima i krajnjim kupcima da je porijeklo električne energije koja je proizvedena u njihovim proizvodnim postrojenjima iz OIEiEK.
Operator za OIEiEK vodi elektronski Registar garancije porijekla električne energije i osigurava mehanizme prikupljanja i obrade podataka. Uvid u Registar garancije porijekla je javan i dostupan na internet stranici Operatora za OIEiEK.