Dokumenti

Obrasci, Strateški dokumenti, zakoni, akti i izvještaji

 ZAKONI

Zakon o električnoj energiji u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 66/13)

Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (“Službene novine Federacije BiH”, broj:  70/13)

Zakon o dopuni Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/14)

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/01)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o slobodi pristupa informacijama u Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj:  48/11)

Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14).

PODZAKONSKI AKTI

UREDBE

Uredba o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje („Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/14)

ODLUKE

Odluka o statusnim pitanjima i organizaciji Operatora za obnovljive izvore energije i efikasne kogeneracije (“Službene novine Federacije BiH”, broj:91/19)

Odluka o načinu uplate i visini novčanog depozita ili dostave bankovne garancije naplative po pozivu koji su garancija da će postrojenje biti izgrađeno u predviđenom roku (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 48/14)

Odluka o dinamici dostave podataka koji služe u svrhu utvrđivanja količina preuzimanja električne energije iz OIE (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 98/15)

Jedinične naknade

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2023. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 103/22).

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2022. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 3/22).

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2021. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/21)

Odluka o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za četvrti kvartal 2020.godine.(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 69/20).

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne  energije iz OIEiEK za 2018. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 43/18)

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne  energije iz OIEiEK za 2017. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/17).

Garantovane cijene

Odluka o garantovanim cijenama iz 2021. godine – važeće 

Prilog 1 odluke.

Odluka o garantovanim cijenama iz 2020. godine  – Prilog

Odluka o garantovanim cijenama iz 2018. godine   – Prilog (pdf)

Odluka o garantovanim cijenama iz 2017. godine   – Prilog (pdf)

Odluka o garantovanim cijenama iz 2015. godine   – Prilog (pdf)

Odluka o garantovanim cijenama iz 2014. godine

Referentne cijene

Odluka o referentnim cijenama iz 2021. godine – važeća

Odluka o referentnim cijenama iz 2020. godine

Odluka o referentnim cijenama iz 2018. godine

Odluka o referentnim cijenama iz 2015. godine

Odluka o referentnim cijenama iz 2014. godine

PRAVILNICI

Pravilnik za mikro-postrojenja obnovljivih izvora energije („Službene novine Federacije BiH“, br. 50/14, 39/20)

Pravilnik o obaveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 99/16)

Pravilnik o metodologiji o načinu utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 50/14)

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije („Službene novine Federacije BiH“, br. 50/14 i 100/14)

Pravilnik o stjecanju statusa kvalificiranog proizvođača električne energije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 53/14)

PROPISI EU

Ugovor o upostavi EZ
Direktiva 2009/28/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća

 

AKTI OPERATORA ZA OIEiEK

Statut Operatora za OIEiEK

Statut Operatora za OIEiEK

Odluka o izmjenama Statuta Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 101/22).

 

Etički kodeks

Etički kodeks Operatora za OIEiEK

Dozvole za rad Operatora

Dozvola za rad (04.09.2016 – 03.09.2026.)
Početna dozvola za rad (04.09.2014 – 03.09.2016)

Zaštita povjerljivih informacija

Pravilnik io zaštiti povjerljivih informacija u Operatoru za OIEiEK

Javne nabavke

Pravilnik o javnim nabavkama Operatora za OIEiEK
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Operatora za OIEiEK

Registar projekata

Uputstvo o vođenju i ažuriranju Registra projekata OIEiEK

Garancije porijekla

Pravilnik o postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje garancije porijekla električne energije
Pravilnik za prenos garancija porijekla za električnu energiju proizvedenu u postrojenju rivilegovanih proizvođača

Otkup – probni radi i referentna cijena

Procedure o postupanju po zahtjevima za zaključenje ugovora o otkupu električne energije iz oie iz postrojenja u probnom radu i ugovora o otkupu električne energije iz oie po referentnoj cijeni.
Procedure o izmjenama i dopunama Procedura o postupanju po zahtjevima za zaključenje ugovora o otkupu električne energije iz OIE iz postrojenja u probnom radu i ugovora o otkupu električne energije iz OIE po referentnoj cijeni.

Potencijalno privilegovani proizvođači i Privilegovani proizvođači

Interna pravila o podnošenju zahtjeva za sticanje statusa potencijalnog privilegovanog i privilegovanog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.
Interna pravila o izmjenama i dopunama Internih pravila o podnošenju zahtjeva za sticanje statusa potencijalnog privilegovanog i privilegovanog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.
Odluka o izmjenama i dopunama internih pravila.

Standardni modeli ugovora o otkupu el. energije iz OIE

Standardni model predugovora za otkup električne energije.
Standardni model ugovora za otkup električne energije.
Standardni model ugovora za otkup električne energije po referentnoj cijeni.
Standardni model ugovora za otkup električne energije iz postrojenja u probnom radu.

Pravo na pristup informacijama

Vodič za pristup informacijama Operatora za OIEiEK.
Index – registar informacija Operatora za OIEiEK.
Obrazac za pristup informacijama Operatora za OIEiEK.

Planovi Operatora za OIEiEK

Plan rada Operatora za OIEiEK za 2016. godinu

Plan rada Operatora za OIEiEK za 2021. godinu

Plan rada Operatora za OIEiEK za 2022. godinu

Administrativna naknada za obradu zahtjeva

Upute za uplatu administrativne naknade

IZVJEŠTAJI

2014. godina

Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2014. godini.
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu za 2014. godinu

2015. godina

Izvještaj o radu Operatora za OIEiEK za 2015. godinu.
Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za 2015. godinu.
Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja Operatora za OIEiEK za 2015. godinu.
Bilans stanja Operatora za OIEiEK.
Bilans uspjeha Operatora za OIEiEK.
Izvještaj o gotovinskim tokovima Operatora za OIEiEK.
Izvještaj o poslovanju Operatora za OIEiEK.
Izvještaj o reviziji.

2016. godina

2017. godina

2018. godina

Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2018. godini.
Godišnji izvještaj  Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o radu za 2018. godinu.

2019. godina

Godišnji izvještaj Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o radu za 2019. godinu

Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2019. godini.

        Prilog 1
        Prilog 2

2020. godina

Godišnji izvještaj Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o radu za 2020. godinu.

Zaključak Vlade Federacije BiH V. broj: 398/2021 od 11.03.2021. godine.

Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2020. godini.

        Prilog 1
        Prilog 2

2021. godina

Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2021. godini.

Prilog – JP EP HZHB D.D. MOSTAR
Prilog – JP EP BIH D.D. – SARAJEVO

Godišnji izvještaj o radu i poslovanju za 2021. godinu

Prilog 1 ; Prilog 2 ; Prilog 3 ; Prilog 4;

Komplet financijskih izvještaja za 2021. godinu.

2022. godina

Polugodišnji Izvještaj o radu i poslovanju Operatora za OIEiEK za period januar-juni 2022. godine

Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2022. godini.

Prilozi Izvještaja o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2022. godini.

Izvještaj o radu Operatora za OIEiEK za 2022. godinu.

 

ODLUKE

2014. godina

Odluka o jedinstvenom šifrarniku akata Operatora za OIEiEK, broj:02-101/14 od 27.06.2014. godine.

Odluka o usvajanju loga i memoranduma Operatora za OIEiEK,  broj:01-116/14 od 03.07.2014. godine.

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Operatora za OIEiEK za 2014. godinu.

Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja Operatora za OIEiEK za 2014. godinu.

Odluka o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Operatora za OIEiEK za 2014. godinu.

Odluka o usvajanju Izvještaja o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2014. godini.

2015. godina

Odluka o usvajanju Scenarija “A” i Scenarija “B” potencijalnog razvoja kapaciteta od strane privilegovanih proizvođača.

Odluka o usvajanju Finansijskog plana Operatora za OIEiEK za 2015. godinu.

Odluka o usvajanju izvještaja o reviziji za 2015. godinu.

Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2015. godinu.
2016. godina

Odluka o usvajanju Plana rada Operatora za OIEiEK za 2016. godinu.

2017. godina

2018. godina

2019. godina

2020. godina

2022. godina

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Memoranduma Operatora za OIEiEK i Knjige grafičkih standarda broj: 01-1120/22 od 28.09.2022. godine.