AUKCIJE

Jedinstvena evidencija o Aukcijama OIEiEK

U skladu s članom 29. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/23) proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora energije mogu ostvariti pravo na jednu od sljedećih vrsta podsticaja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora:

  • pravo na podsticaj na osnovu garantovane otkupne cijene za mala postrojenja koja koriste energiju sunčevog zračenja, energiju vjetra, energiju biomase ili biogasa – FIT aukcije 
  • pravo na podsticaj na osnovu premije utvrđene procesom aukcije za velika postrojenja – FIP aukcije 

Aukcija je nediskriminirajući konkurentni proces nadmetanja, kojim se predviđa sudjelovanje dovoljnog broja ponuđača, za predmet aukcije.
Aukcija za mala postrojenja – FIT Aukcija je proces nadmetanja kojim se pobjedniku/pobjednicima dodjeljuje pravo prodaje električne energije proizvedene iz OIEiEK iz malih postrojenja, a nadmetanje se vrši za tehnološke kvote definisane u jedinicama instalisane snage (kW). (sve link koji vodi na FIT aukcije)
Aukcija za velika postrojenja – FIP Aukcija je proces nadmetanja, kojim se pobjedniku/pobjednicima dodjeljuje podsticaj u vidu fiksne premije po isporučenom MWh električne energije iz OIEiEK iz velikih postrojenja, nadmetanje se pritom vrši za obim aukcija definisan u jedinicama instalisane snage (kW). (sve link koji vodi na FIP aukcije)

 

Aukcija za mala postrojenja – FIT Aukcija

Aukcija za velika postrojenja – FIP Aukcija

 

Napomena: Postupajući po obavezama proisteklim iz člana 29. stav (3) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/23) Operator za OIEiEK je utvrdio Nacrt Pravilnika o aukcijama.

Ovaj Nacrt Pravilnika bit će predmet javnih rasprava koje će biti održane dana 03.06.2024. godine u Mostaru, te 11.06.2024. godine u Sarajevu.

Zainteresovana lica tekst Nacrta Pravilnika o aukcijama mogu dobiti u sjedištu Operatora za OIEiEK ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice Operatora za OIEiEK (www.oieiek.ba).

Pisani komentari mogu se dostaviti na adresu Operatora za OIEiEK, Adema Buća 34, Mostar ili na elektronsku adresu kontakt@oieiek.ba, počevši od dana objavljivanja Nacrta Pravilnika o aukcijama na internet stranici Operatora za OIEiEK, a najkasnije do petka, 14.06.2024. godine.

Obavještenje o javnoj raspravi