Day

February 8, 2023
Na osnovu člana 26. Statuta Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju („Službene novine Federacije BiH“ br. 89/20 i 101/22), člana 4. i 6. Pravilnika o radu Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, broj: 01-363/19 od 13.03.2019. godine i Odluke Direktora o pokretanju postupka popune upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme, broj:...
Read More